جمع آوری جداول فرسوده در بلوار امام خمینی ره

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری جاجرم ،در راستای بازپیرایی بلوار امام خمینی ره جداول فرسوده به همت واحد عمران شهرداری جاجرم در حال جمع آوری است .