معرفی شهردار جاجرم

محمد ایزدی جاجرم
شهردار جاجرم

در این قسمت اطلاعات کلی در رابطه با شهردار نوشته می شود.
 

محمد ایزدی جاجرم

راه های ارتباط

05832272727

ساختمان شهرداری شهر جاجرم