واحد عمران- ساختمان و شهرسازی

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
جواد صالحی مسئول امور فنی و عمرانی 05832272227 داخلی 111
حسین غلامی مسئول واحد عمران و ساختمان و شهرسازی 05832272227 داخلی 111
مهناز صادقی کارشناس شهرسازی 05832272227 داخلی 111
جمشید اناهید مسئول بایگانی ساختمانی 05832272227 داخلی 107
حسین غلامی دبیر کمیسیون ماده 100 05832272227-داخلی 122