واحد فناوری اطلاعات

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
هاجر خواجه کارشناس فناوری اطلاعات 05832272227 داخلی 109