واحد حراست شهرداری جاجرم

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
سیدحجت باقری کارشناس حراست 5832272227 داخلی 104